Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction(homework sample)

哔哩哔哩视频嵌入方法

用硫代巴比妥酸反应检测动物组织中的脂质过氧化物(H2)

上面是导读的题目(标题H2),使用的是论文题目的中文翻译。

这里是导读的内容。

 1. 一级列表
  1. 二级
   1. 三级
 2. 又一个一级列表

这里是一个引用样本

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。与君歌一曲,请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱,径须沽取对君酌。五花马、千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁

《将进酒》——李白

次级标题(H3)

君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。与君歌一曲,请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱,径须沽取对君酌。五花马、千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁

信息可视化图(infographic)

上面是可视化图片,选择“+”——“图片”——“上传”,置入即可,注意,图片要求使用方形,1920px*1920px。为保证最佳效果,请使用相应的制作软件导出为1920px*1920px的网络格式jpg,确定相应的压缩比与效果,再上传。

感想

这里是感想部分,你可以好好表达这一个月课程的心得体会。

空山新雨后,自挂东南枝;欲穷千里目,自挂东南枝;爷娘闻女来,自挂东南枝;洞房花烛夜,自挂东南枝;风萧萧兮易水寒,壮士自挂东南枝;两只黄鹂鸣翠柳,白鹭自挂东南枝;人生在世不如意,不如自挂东南枝;天生我材必有用,各种自挂东南枝。

原文

Ohkawa, H. , Ohishi, N. , & Yagi, K. . (1979). Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. Analytical Biochemistry,95(2), 351-358.

原文引用连接要求APA格式,如果获得连接可以 看这里


在写完文章内容以后,请:

 1. 在右侧的“文章”模块中,将文章“分类”勾选“国际学术文献研读”
 2. 在右侧的“文章”模块中,将文章“标签”填写论文的关键词(中英),每个关键词输入时注意用逗号或回车分隔,如图所示;
 3. 在右侧的“文章”模块中设置图特色图片,图片尺寸 800×450 pixel,也可以使用信息可视化图直接作为特色图片;
 4. 仔细校对文章内容,避免错别字、格式等各种级别的问题。

如果以上确认无误,那么祝贺你,完成这部分作业啦~(记得最后的评教环节哦~)

欢迎订阅本站资讯

了解最新消息!

发表评论